TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MAI HẮC ĐẾ


CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. PHẠM KIM

THƯ

Hiệu trưởng

Ths. Đào Thị Hòa

P. Hiệu trưởng

Ths. Lê Cẩm

P. Hiệu trưởng