Đội ngũ giáo viên

11/11/2021 Admin
   TS. Phạm Kim Thư
 Chức vụ:
 Điện thoại:
 Email:

Hiệu trưởng
0947.653.999
thuphamkim@gmail.com
   ThS. Đặng Thị Lan Huệ
 Chức vụ:
 Điện thoại:
 Email:
Phó hiệu trưởng
0947876098
Lanhuesphn@gmail.com
   ThS. Vũ Thị Nụ
 Chức vụ:
 Điện thoại:
 Email:

 

Phó Hiệu trưởng

0972 951456
cyan2610@gmail.com

   Cô Nguyễn   Ngọc Chinh
 Chức vụ:
 Điện thoại:
 Email:
Giáo viên Tiếng Anh, Chủ tịch Công đoàn
036 4121839
chinhanh74@gmail.com
   
 


 
   Cô Hoàng Ngọc Ánh
 Giáo viên Sinh học/Công   nghệ


 
   ThS. Nguyễn Thị Dung
 Giáo viên Văn

 
   Thầy Phạm Văn Đạt
 Giáo viên GDCD


 
   ThS. Nguyễn Thị Minh   Hảo
 Giáo viên Toán


 
   Thạc sĩ Vũ Thị Hoa
 Giáo viên Vật Lý


 
   Cô Nguyễn Thanh Hoa
 Giáo viên Tin học
 
   ThS. Chu Thị Hoa
 Giáo viên Toán

 
   Cô Nguyễn Thu Hoà
 Giáo viên Địa lí


 
   Cô Nguyễn Thị Huế
 Giáo viên KTCN

 
   ThS. Lưu Thị Thanh   Huyền
 Giáo viên Hóa học

 
   Thầy Đinh Công Hưng
 Giáo viên Giáo dục thể   chất
 
     
 
   Cô Đoàn Thị Mai Hương
 Giáo viên KTCN

 
     Cô Đinh Thị Thúy   Hường
 Giáo viên Địa lí, Phụ   trách Đoàn

 
   Thầy Nguyễn Hữu Khải
 Giáo viên GDQP-AN

 
   Cô Vũ Thị Khuyên
 Giáo viên GDQP-AN

 
   Cô Nguyễn Tống Khánh   Linh
 Giáo viên Văn
 
   Thầy Trần Văn Mạnh
 Giáo viên Vật Lý
 
   Thầy  Vương Quang   Minh
 Giáo viên Toán

 
 

 Cô Trần Thị Nụ
 Giáo viên Toán. Tổ   trưởng Tổ Tự Nhiên


 
   Cô Lưu Thị Ngoan
 Giáo viên Tiếng Anh
 
 
   Cô Đinh Phan Như Ngọc
 Giáo viên Tiếng Anh

 
   Cô Hoàng Thị Như
 Giáo viên Toán

 
   Cô Nguyễn Thị Nhung
 Giáo viên Tiếng Anh
 
   Cô Trần Thị Thu Phương
 Giáo viên Địa lí

 
   Thầy Nguyễn Thế Quỳnh
 Giáo viên Vật Lý
 
   ThS. Nguyễn Thị Minh   Tâm
 Giáo viên Tiếng Anh

 
   ThS. Trần Đại Toàn
 Giáo viên GDCD

 
   Cô Lê Phương Thúy
 Giáo viên Sinh học/Công   nghệ

 
   ThS. Nguyễn Thị Thuỳ   Trang
 Giáo viên GDCD

 
   Cô Hoàng Thị Thu   Thuyên
 Giáo viên Văn

 
   ThS. Trần Văn Trường
 Giáo viên Tin học


 
   Cô Trần Việt Xô
 Giáo viên Văn, Tổ   trưởng Tổ Xã Hội


 
   Cô Nguyễn Thị Hải Yến
 Giáo viên Văn

 
   Cô Hà Thị Hải Yến
 Giáo viên Lịch sử